Локација

Хотели и трговски центри во непосредна близина, приклучување на автопат и брза конекција со меѓународниот аеродром – идеална бизнис-локација.