План

Premium деловниот центар нуди флексибилност околу одредување на површината на изнајмување, како и нејзиното уредување. За таа цел на располагање се неколку детални планови.

2 фирми

3 фирми

4 фирми